Óvodánk bemutatása

Óvodánk, 2018. szeptember 1-jétől az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Rita Tagóvodájaként, Fegyvernek szapárfalui részén, az Ady Endre út 53. sz. alatt működik.

Két csoportjában – összesen 45 gyermeknek tudunk családias, szeretetteljes légkörben, katolikus szellemiségű óvodai nevelést nyújtani.

Óvodánkban a gyermekeket tisztelet, szeretet és elfogadás veszi körül. Egyéniségüket önzetlen keresztényi szeretetben szeretnénk nevelni: legyenek egymással figyelmesek, udvariasak, megbocsátóak, elfogadóak.

Pozitív pedagógiai modellt állítunk a gyermekek elé, hiszen a hitre nevelés nem annyira szavakkal történik, mint inkább személyes példaadással, ahogyan a hétköznapokban viselkedünk és gondolkodunk.

Nevelőtestületünk szakképzett óvodapedagógusokból áll, akik elkötelezettek az óvodai szakmai munka és működés színvonalának folyamatos fejlesztése iránt.

Óvodánkban lehetőséget teremtünk a természeti környezet megfigyelésére, megismerésére.

Nevelőmunkánk során kiemelten foglalkozunk a gyermekek környezettudatos magatartásformájának megalapozásával. Külön gondot fordítunk környezetünk védelmére és az ehhez kapcsolódó jeles napokra. Életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően gondoskodunk sokszínű, változatos tevékenységekről.

Pedagógiai programunk az Országos Alapprogramban meghatározott irányelvek alapján a Katolikus Óvodák számára készített segédanyag felhasználásával a 3 – 8 éves gyermekek testi, lelki szükségleteire épített helyi pedagógiai program.

Nevelésünk befogadó, egyrészt folytatja a család nevelőmunkáját, másrészt figyelembe veszi a gyermekek fejlettségi szintjét, és annak a tükrében tervezi az óvodai fejlesztő feladatokat.

Szeretnénk, ha a gyermekeink az óvodáskor végére testileg és lelkileg megfelelően fejlett, megfelelő ismeretekkel rendelkező, a további ismeretek befogadására nyitott, szociálisan egészségesen fejlődő, tiszta szívű, érdeklődő, vidám, kiegyensúlyozott gyermekké válnának, akik képesek rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó szépre és jóra, tisztelik és megbecsülik azt.

A szülőkkel – elismerve a családi nevelés elsőbbségét – egymást segítő, tartalmában gazdag kapcsolatot működtetünk.

Óvodánk nyitott, a szülők számára biztosítjuk, hogy a számukra szervezett programjaink által betekinthessenek gyermekeik óvodai életébe.

Bihariné Kovács Anikó
tagóvoda-vezető